آبزیان پرفروش

محصولات پرفروش جنوب

ماهی حلوا سفید تازه

ماهی سرخو تازه

ماهی شوریده تازه

بسته های یک کیلویی استیک ماهی تازه

بسته های یک کیلویی فیله ماهی تازه

میگو دریایی تازه

استیک ماهی حلوا سیاه تازه

میگو پرورشی تازه

بسته های یک کیلویی میگو

ماهی سنگسر تازه

استیک ماهی شیر تازه

فیله ماهی مرکب
دات نت نیوک فارسی