جوتی کالا بزرگترین فروشگاه آنلاین فروش آبزیان و انواع محصولات دریایی

لیست قیمت انواع ماهی تازه

 

لیست قیمت ماهی

قیمت

Fish Price List

Price

ماهی قباد تازه

0

Fresh Seer Fish

0

ماهی باراکودا یا کوتر تازه

0

Fresh Barracuda Fish

0

ماهی تن تازه

0

Fresh Tuna Fish

0

ماهی حلوا سفید تازه

0

Fresh Silver Pomfret Fish

0

ماهی حلوا سیاه تازه

0

Fresh Black Pomfret Fish

0

ماهی راشگو تازه

0

Fresh Four Finger Threadfin Fish

0

ماهی سرخو تازه

0

Fresh Red Snapper Fish

0

ماهی سنگسر تازه

0

Fresh Banded Grunt Fish

0

ماهی سکن یا سوکلا تازه

0

Fresh Cobia Fish

0

ماهی شعری یا شهری تازه

0

Fresh Spangled Emperor Fish

0

ماهی شوریده تازه

0

Fresh Tiger Tooth Croaker Fish

0

ماهی شیر تازه

0

Fresh King Fish

0

ماهی صبیتی تازه

0

Fresh Sobaity Sea Bream Fish

0

ماهی هامور تازه

0

Fresh Groper Fish

0

ماهی کفشک تازه

0

Fresh Flounder Fish

0

ماهی کوپر تازه

0

Fresh King Soldier Bream Fish

0

لیست قیمت انواع ماهی شکم خالی تازه

لیست قیمت ماهی شکم خالی تازه

قیمت

Fish Price List

Price

ماهی قباد تازه شکم خالی

0

Fresh Seer Fish

0

ماهی باراکودا یا کوتر تازه شکم خالی

0

Fresh Barracuda Fish

0

ماهی تن تازه شکم خالی

0

Fresh Tuna Fish

0

ماهی حلوا سفید تازه شکم خالی

0

Fresh Silver Pomfret Fish

0

ماهی حلوا سیاه تازه شکم خالی

0

Fresh Black Pomfret Fish

0

ماهی راشگو تازه شکم خالی

0

Fresh Four Finger Threadfin Fish

0

ماهی سرخو تازه شکم خالی

0

Fresh Red Snapper Fish

0

ماهی سنگسر تازه شکم خالی

0

Fresh Banded Grunt Fish

0

ماهی سکن یا سوکلا تازه شکم خالی

0

Fresh Cobia Fish

0

ماهی شعری یا شهری تازه شکم خالی 

0

Fresh Spangled Emperor Fish

0

ماهی شوریده تازه شکم خالی 

0

Fresh Tiger Tooth Croaker Fish

0

ماهی شیر تازه شکم خالی

0

Fresh King Fish

0

ماهی صبیتی تازه شکم خالی

0

Fresh Sobaity Sea Bream Fish

0

ماهی هامور تازه شکم خالی

0

Fresh Groper Fish

0

ماهی کفشک تازه شکم خالی

0

Fresh Flounder Fish

0

ماهی کوپر تازه شکم خالی

0

Fresh King Soldier Bream Fish

0

لیست قیمت انواع استیک ماهی تازه

لیست قیمت استیک ماهی

قیمت

Fish Steak Price List

Price

استیک ماهی قباد تازه

0

Fresh Seer Fish

0

استیک ماهی باراکودا یا کوتر تازه

0

Fresh Barracuda Fish

0

استیک ماهی تن تازه

0

Fresh Tuna Fish

0

استیک ماهی حلوا سفید تازه

0

Fresh Silver Pomfret Fish

0

استیک ماهی حلوا سیاه تازه

0

Fresh Black Pomfret Fish

0

استیک ماهی راشگو تازه

0

Fresh Four Finger Threadfin Fish

0

استیک ماهی سرخو تازه

0

Fresh Red Snapper Fish

0

استیک ماهی سنگسر تازه

0

Fresh Banded Grunt Fish

0

استیک ماهی سکن یا سوکلا تازه

0

Fresh Cobia Fish

0

استیک ماهی شعری یا شهری تازه

0

Fresh Spangled Emperor Fish

0

استیک ماهی شوریده تازه

0

Fresh Tiger Tooth Croaker Fish

0

استیک ماهی شیر تازه

0

Fresh King Fish

0

استیک ماهی صبیتی تازه

0

Fresh Sobaity Sea Bream Fish

0

استیک ماهی هامور تازه

0

Fresh Groper Fish

0

استیک ماهی کفشک تازه

0

Fresh Flounder Fish

0

استیک ماهی کوپر تازه

0

Fresh King Soldier Bream Fish

0

لیست قیمت انواع فیله ماهی تازه

لیست قیمت فیله ماهی

قیمت

Fish Fillet Price List

Price

فیله ماهی قباد تازه

0

Fresh Seer Fish Fillet

0

فیله ماهی باراکودا یا کوتر تازه

0

Fresh Barracuda Fish Fillet

0

فیله ماهی تن تازه

0

Fresh Tuna Fish Fillet

0

فیله ماهی حلوا سفید تازه

0

Fresh Silver Pomfret Fish Fillet

0

فیله ماهی حلوا سیاه تازه

0

Fresh Black Pomfret Fish Fillet

0

فیله ماهی راشگو تازه

0

Fresh Four Finger Threadfin Fish Fillet

0

فیله ماهی سرخو تازه

0

Fresh Red Snapper Fish Fillet

0

فیله ماهی سنگسر تازه

0

Fresh Banded Grunt Fish Fillet

0

فیله ماهی سکن یا سوکلا تازه

0

Fresh Cobia Fish Fillet

0

فیله ماهی شعری یا شهری تازه

0

Fresh Spangled Emperor Fish Fillet

0

فیله ماهی شوریده تازه

0

Fresh Tiger Tooth Croaker Fish Fillet

0

فیله ماهی شیر تازه

0

Fresh King Fish Fillet

0

فیله ماهی صبیتی تازه

0

Fresh Sobaity Sea Bream Fish Fillet

0

فیله ماهی هامور تازه

0

Fresh Groper Fish Fillet

0

فیله ماهی کفشک تازه

0

Fresh Flounder Fish Fillet

0

فیله ماهی کوپر تازه

0

Fresh King Soldier Bream Fish Fillet

0

لیست قیمت میگو دریایی تازه

لیست قیمت میگو دریایی

قیمت

Marine Shrimp Price List

Price

میگو دریایی تازه سایز درشت با سر

0

Fresh Marine Shrimp

0

میگو دریایی تازه سایز درشت بی سر

0

 Fresh Marine Shrimp Headless

0

میگو دریایی تازه سایز درشت بدون پوست و سر

0

Fresh Marine Shrimp Headless Shell Less

0

میگو دریایی تازه سایز متوسط با سر

0

Fresh Marine Shrimp

0

 میگو دریایی تازه سایز متوسط بی سر

0

Fresh Marine Shrimp Headless

0

 میگو دریایی تازه سایز متوسط بدون پوست و سر

0

Fresh Marine Shrimp Headless Shell Less

0

میگو دریایی تازه سایز ریز با سر

0

Fresh Marine Shrimp

0

میگو دریایی تازه سایز ریز بی سر

0

Fresh Marine Shrimp Headless

0

لیست قیمت میگو پرورشی تازه

لیست قیمت میگو پرورشی

قیمت

Farm Shrimp Price List

Price

میگو پرورشی تازه سایز متوسط با سر

0

Fresh Farm Shrimp

0

میگو پرورشی تازه سایز متوسط بی سر

0

 Fresh Farm Shrimp Headless

0

میگو پرورشی تازه سایز متوسط بدون پوست و سر

0

Fresh Farm Shrimp Headless Shell Less

0

لیست قیمت آبزیان صادراتی

لیست قیمت آبزیان صادراتی

قیمت

Exported Aquatic Price List

Price

لابستر یا شاه میگو

0

Lobster

0

خرچنگ

0

Blue Swimming Crab

0

ماهی مرکب

0

Cuttlefish

0

اسکوئید

0

Squid

0