قیمت انواع ماهی و میگو تازه

نام ماهی قیمت Fish Name Price
ماهی قباد تازه 0 Fresh Seer Fish 0
ماهی باراکودا یا کوتر تازه 0 Fresh Barracuda Fish 0
ماهی تن تازه 0 Fresh Tuna Fish 0
ماهی حلوا سفید تازه 0 Fresh Silver Pomfret Fish 0
ماهی حلوا سیاه تازه 0 Fresh Black Pomfret Fish 0
ماهی راشگو تازه 0 Fresh Four Finger Threadfin Fish 0
ماهی سرخو تازه 0 Fresh Red Snapper Fish 0
ماهی سنگسر تازه 0 Fresh Banded Grunt Fish 0
ماهی سکن یا سوکلا تازه 0 Fresh Cobia Fish 0
ماهی شعری یا شهری تازه 0 Fresh Spangled Emperor Fish 0
ماهی شوریده تازه 0 Fresh Tiger Tooth Croaker Fish 0
ماهی شیر تازه 0 Fresh King Fish 0
ماهی صبیتی تازه 0 Fresh Sobaity Sea Bream Fish 0
ماهی هامور تازه 0 Fresh Groper Fish 0
ماهی کفشک تازه 0 Fresh Flounder Fish 0
ماهی کوپر تازه 0 Fresh King Soldier Bream Fish 0

لیست قیمت انواع ماهی شکم خالی تازه

نام ماهی قیمت Fish Name Price
ماهی قباد تازه شکم خالی 0 Fresh Seer Fish 0
ماهی باراکودا یا کوتر تازه شکم خالی 0 Fresh Barracuda Fish 0
ماهی تن تازه شکم خالی 0 Fresh Tuna Fish 0
ماهی حلوا سفید تازه شکم خالی 0 Fresh Silver Pomfret Fish 0
ماهی حلوا سیاه تازه شکم خالی 0 Fresh Black Pomfret Fish 0
ماهی راشگو تازه شکم خالی 0 Fresh Four Finger Threadfin Fish 0
ماهی سرخو تازه شکم خالی 0 Fresh Red Snapper Fish 0
ماهی سنگسر تازه شکم خالی 0 Fresh Banded Grunt Fish 0
ماهی سکن یا سوکلا تازه شکم خالی 0 Fresh Cobia Fish 0
ماهی شعری یا شهری تازه شکم خالی 0 Fresh Spangled Emperor Fish 0
ماهی شوریده تازه شکم خالی 0 Fresh Tiger Tooth Croaker Fish 0
ماهی شیر تازه شکم خالی 0 Fresh King Fish 0
ماهی صبیتی تازه شکم خالی 0 Fresh Sobaity Sea Bream Fish 0
ماهی هامور تازه شکم خالی 0 Fresh Groper Fish 0
ماهی کفشک تازه شکم خالی 0 Fresh Flounder Fish 0
ماهی کوپر تازه شکم خالی 0 Fresh King Soldier Bream Fish 0

لیست قیمت انواع استیک ماهی تازه

نام ماهی قیمت Fish Name Price
استیک ماهی قباد تازه 0 Fresh Seer Fish 0
استیک ماهی باراکودا یا کوتر تازه 0 Fresh Barracuda Fish 0
استیک ماهی تن تازه 0 Fresh Tuna Fish 0
استیک ماهی حلوا سفید تازه 0 Fresh Silver Pomfret Fish 0
استیک ماهی حلوا سیاه تازه 0 Fresh Black Pomfret Fish 0
استیک ماهی راشگو تازه 0 Fresh Four Finger Threadfin Fish 0
استیک ماهی سرخو تازه 0 Fresh Red Snapper Fish 0
استیک ماهی سنگسر تازه 0 Fresh Banded Grunt Fish 0
استیک ماهی سکن یا سوکلا تازه 0 Fresh Cobia Fish 0
استیک ماهی شعری یا شهری تازه 0 Fresh Spangled Emperor Fish 0
استیک ماهی شیر تازه 0 Fresh King Fish 0
استیک ماهی صبیتی تازه 0 Fresh Sobaity Sea Bream Fish 0
استیک ماهی هامور تازه 0 Fresh Groper Fish 0
استیک ماهی کفشک تازه 0 Fresh Flounder Fish 0
استیک ماهی کوپر تازه 0 Fresh King Soldier Bream Fish 0

لیست قیمت انواع فیله ماهی تازه

نام ماهی قیمت Fish Name Price
فیله ماهی قباد تازه 0 Fresh Seer Fish Fillet 0
فیله ماهی باراکودا یا کوتر تازه 0 Fresh Barracuda Fish Fillet 0
فیله ماهی تن تازه 0 Fresh Tuna Fish Fillet 0
فیله ماهی حلوا سفید تازه 0 Fresh Silver Pomfret Fish Fillet 0
فیله ماهی حلوا سیاه تازه 0 Fresh Black Pomfret Fish Fillet 0
فیله ماهی راشگو تازه 0 Fresh Four Finger Threadfin Fish Fillet 0
فیله ماهی سرخو تازه 0 Fresh Red Snapper Fish Fillet 0
فیله ماهی سنگسر تازه 0 Fresh Banded Grunt Fish Fillet 0
فیله ماهی شعری یا شهری تازه 0 Fresh Spangled Emperor Fish Fillet 0
فیله ماهی سکن یا سوکلا تازه 0 Fresh Cobia Fish Fillet 0
فیله ماهی شوریده تازه 0 Fresh Tiger Tooth Croaker Fish Fillet 0
فیله ماهی شیر تازه 0 Fresh King Fish Fillet 0
فیله ماهی صبیتی تازه 0 Fresh Sobaity Sea Bream Fish Fillet 0
فیله ماهی هامور تازه 0 Fresh Groper Fish Fillet 0
فیله ماهی کفشک تازه 0 Fresh Flounder Fish Fillet 0
فیله ماهی کوپر تازه 0 Fresh King Soldier Bream Fish Fillet 0

لیست قیمت میگو دریایی تازه

میگو دریایی قیمت Marine Shrimp Price
میگو دریایی تازه سایز درشت با سر 0 Fresh Marine Shrimp 0
میگو دریایی تازه سایز درشت بی سر 0 Fresh Marine Shrimp Headless 0
میگو دریایی تازه سایز درشت بدون پوست و سر 0 Fresh Marine Shrimp Headless Shell Less 0
میگو دریایی تازه سایز متوسط با سر 0 Fresh Marine Shrimp 0
میگو دریایی تازه سایز متوسط بی سر 0 Fresh Marine Shrimp Headless 0
میگو دریایی تازه سایز متوسط بدون پوست و سر 0 Fresh Marine Shrimp Headless Shell Less 0
میگو دریایی تازه سایز ریز با سر 0 Fresh Marine Shrimp 0
میگو دریایی تازه سایز ریز بی سر 0 Fresh Marine Shrimp Headless 0

لیست قیمت میگو پرورشی تازه

میگو پرورشی قیمت Farm Shrimp Price
میگو پرورشی تازه سایز متوسط با سر 0 Fresh Farm Shrimp 0
میگو پرورشی تازه سایز متوسط بی سر 0 Fresh Farm Shrimp Headless 0
میگو پرورشی تازه سایز متوسط بدون پوست و سر 0 Fresh Farm Shrimp Headless Shell Less 0

لیست قیمت آبزیان صادراتی

آبزیان صادراتی قیمت Exported Aquatic Price
لابستر یا شاه میگو 0 Lobster 0
خرچنگ 0 Blue Swimming Crab 0
ماهی مرکب 0 Cuttlefish 0
اسکوئید 0 Squid 0